Zastupujeme své členy jak v legislativních, tak v regulačních záležitostech.

Pomáháme všem bez rozdílu – od dětí až po seniory.

Domácí péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

NOVINKY

Výstup z tiskové konference ze dne 7.11.2018

Asociace domácí péče ČR pořádala dne 7.11. 2018 druhou tiskovou konferenci na které vystoupilo celkem pět hostů. Ti hovořili o tématech spojených s domácí zdravotní péčí z různých úhlů pohledu. Tiskovou konferenci zahájila Ludmila Kondelíková, prezidentka Asociace domácí péče, na ni navázala Štěpánka Tomsová, provozovatelka agentury domácí péče ACME Ústí, za provozovatele agentur hovořila též Karin Kapitánová z pražské agentury ADP LUSI . Za zdravotní sestry promluvila Šárka Doležalová z ústecké agentury ACME a na závěr přinesl velice zajímavý pohled na tuto problematiku František Vašíček, jehož maminka využívá služeb domácí zdravotní péče a to již několik let.

Pozvánka na tiskovou konferenci 7.11.2018

Rádi bychom Vás pozvali na tiskovou konferenci, kterou pořádáme dne 7.11.2018 v 10:00 v kavárně Mezi řádky v Praze. Obsah konference bude opravdu pestrý, na téma budete díky našim hostům moci nahlédnout z různých úhlů. Hovořit bude nejen paní Kondelíková za Asociaci DP, ale též paní Tomsová za provozovatele, paní Doležalová za zdravotní sestry a pan Vašíček za klienty DZP. Budeme se těšit Za Asociaci domácí péče ČR Ludmila Kondelíková, prezidentka

Stanovisko Asociace domácí péče ČR, z.s. ke stávkové pohotovosti zdravotníků

Asociace domácí péče ČR, z.s. podporuje stávkovou pohotovost zdravotníků jakožto nástroj, který ukazuje na kritickou situaci financování domácí zdravotní péče a dovede Ministerstvo zdravotnictví a poskytovatele k jednacímu stolu. Cílem je akutní řešení současné kritické situace. Nedostatek prostředků ohrožuje provoz agentur domácí péče a dochází k jejímu útlumu. Důkazem je i zpráva Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR o stagnaci domácí péče s ohledem na demografický vývoj české populace. Segment domácí péče předložil před 3 měsíci návrh na opatření, která by měla kritickému stavu zamezit. Do dnešního dne neobdržel ze strany ministerstva zdravotnictví žádné vyjádření. V době, kdy výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven vykazují přebytky (celkově za rok 2017 9,5 mld.), jsou poskytovatelé domácí péče pod silným ekonomickým tlakem způsobeným podfinancováním a regulacemi úhrad.

Další novinky

Spolupracujeme s 60 agenturami domácí péče, které:

Ročně ošetří 29 754 klientů

Vykonají 1 667 487 návštěv

Poskytnou péči 858 umírajícím