Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

ADP ČR – INFORMACE č. 06/2015

ze dne 20. 7. 2015

Vážení členové ADP ČR, o.s.

zasílám následující informace:

Dne 15. 7. 2015 proběhlo druhé kolo Dohodovacího jednání o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění pro rok 2016 a navázalo na II. kolo jednání, které se konalo dne 19. 5. 2015.

1. Návrh Asociace domácí péče ČR o.s. byl předložen ve společném návrhu CHARITY ČR, ADSKC, a SMPDP a to za odbornost 925 a 914. Tento návrh tvoří přílohu č. 1 této informace.

2. Bez koordinace se segmentem Domácí zdravotní péče předložila návrh Česká asociace sester.

3. SVAZ zdravotních pojišťoven předložil návrh pro péči poskytovanou v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925.

Ve výše uvedených odbornostech bude zdravotní péče v roce 2016 hrazena podle individuálního smluvního ujednání mezi konkrétním poskytovatelem zdravotní péče a příslušnou zdravotní pojišťovnou. V případě, že mezi ZP a poskytovatelem zdravotní péče nedojde k individuální smluvní dohodě o způsobu a výši úhrad, bude zdravotní péče poskytovaná v roce 2016 hrazena dle níže uvedených pravidel.

A. Pro poskytovatele ambulantních služeb v odbornosti 925 dle platného Seznamu zdravotních výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,02 Kč, pro poskytovatele v dalších výše jmenovaných odbornostech ve výši 0,90 Kč v případě, že poskytovatel poskytuje zdravotní služby 7 dní v týdnu a 24 hod. Pro ostatní poskytovatele zdravotních služeb se stanoví hodnota bodu ve výši 0,80 Kč.

B. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví ve výši 0,90 Kč.

C. Celková výše úhrady podle odstavců A a B nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPicz x PUROicz

kde:

POPicz - počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených poskytovatelem v hodnoceném období – tzn. v roce 2016.

PUROicz – průměrná úhrada na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce Pojišťovny danému Poskytovateli v referenčním období – tzn. v roce 2014.

D. Celková výše úhrady v odbornosti podle odstavce A a B zároveň nepřekročí částku úhrady, která byla poskytovateli uhrazena za péči poskytnutou v roce 2014, navýšenou koeficientem 1,03.

E. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změně v rozsahu a struktuře poskytované péče v porovnání s rokem 2014 a zdravotní pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně vyčíslení a navýšení/krácení/ úhrad.

4. VZP – ÚHRADOVÝ MECHANISMUS pro rok 2016 pro odbornost 925,914,916,921

A. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odb.925,914,916,921 podle seznamu výkonů se pro výkony přepravy stanovuje výsledná hodnota bodu (HB red ) ve výši hodnoty bodu ( HB ho) 0,90 Kč.

B. Pro poskytovatel v odb. 925,914,916,921 podle seznamu výkonů se pro poskytnuté zdravotní výkony neuvedené v bodě A stanoví úhrada s výslednou hodnotou bodu ( HB red=FSho+VSho )

Výpočet variabilní složky úhrady:

 

 Popis položek:

HBred - je výsledná hodnota bodu použitá v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých zdravotních služeb

FSho - fixní složka úhrady v hodnoceném období pro odb.:925 = 0,70 Kč a pro odb.:914, 916 a 921 = 0,63 Kč

VSho - variabilní složka úhrady pro hodnocené období

HBho - hodnota bodu pro hodnocené období pro odb.925 = 1,00 Kč a pro odb. 914, 916 a 921 = 0,90 Kč

PBref - celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uhrazených bodů v referenčním období

PBho - celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období, do kterých nejsou započítány body za hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům

UOPref - počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze zdravotní výkon 09513. Do tohoto počtu nejsou zahrnuti zahraniční pojištěnci

UOPho - počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze zdravotní výkon 09513. Do tohoto počtu nejsou zahrnuti zahraniční pojištěnci.

Min - funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší

KURB - koeficient úpravy úhrady referenčních bodů, který se získá výpočtem

 

VSrefvyp - variabilní složka úhrady vypočtená v referenčním období danému poskytovateli

Hbref - hodnota bodu stanovená v daném segmentu hrazených služeb v referenčním období

FSref - fixní složka úhrady stanovená v daném segmentu hrazených služeb v referenčním období

C. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se výsledná hodnota bodu Hbred stanoví ve výši hodnoty bodu HBho dle bodu B.

D. Případné změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, včetně příslušného zohlednění při výpočtu úhrad.

E. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 99% objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání a to nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Závěr jednání

Bylo jednáno o předložených návrzích jednotlivých účastníků řízení a vyjasňování stanovisek. Zástupkyně ČAS se jednání zúčastnily bez předběžné koordinace návrhu se segmentem DZP a nebyly schopny předložený návrh argumentovat.

Účastníci jednání následně přistoupili k hlasování o jednotlivých návrzích.
Žádný z předložených návrhů nezískal souhlas všech přítomných zástupců zdravotních pojišťoven a souhlas dvou třetin přítomných zástupců příslušných profesních sdružení poskytovatelů, jak stanovuje „Jednací řád“ dohodovacího řízení.

Segment DZP dohodl další jednání k uvedené problematice s Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami. Jednání v současné době probíhají a o jejich výsledku budete neprodleně informováni.

Opakovaně připomínám, jak je důležité při každém navýšení objemu poskytnuté zdravotní péče okamžitě projednat tuto skutečnost s příslušnou zdravotní pojišťovnou. Pokud tak učiníte až po konečném vyúčtování v dalším roce, bude vaše vyjednávací pozice mnohem složitější.

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka Asociace domácí péče ČR

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu