Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

ADP ČR – INFORMACE č. 06/2014

ze dne 14. 11. 2014

Vážení členové ADP ČR, sděluji Vám následující informace:

1) Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

Jak jsem vám sdělovala v předchozích informacích, návrhy zdravotních pojišťoven, předložené v dohodovacím řízení o hodnotách bodu pro rok 2015, byly pro náš segment naprosto nepřijatelné a znamenaly by výrazné omezení poskytování domácí zdravotní péče ve všech směrech.
Z těchto důvodů došlo, po několika složitých jednáních v rámci dohodovacího řízení k nedohodě.

Následně jsem vypracovala stanovisko za naši odbornost, ve kterém jsem podrobně vysvětlila dlouhodobý vývoj, který vedl postupně k podfinancování našeho segmentu, upozornila na prohlášení a sliby, které jsme dostali od předchozích představitelů MZ ČR, připravila návrhy na financování domácí zdravotní péče pro rok 2015 a předala jsem tyto podklady příslušným odborům
MZ ČR.
Opakovaně jsem o podmínkách provozování domácí zdravotní péče jednala s Hlavní sestrou ČR Mgr. Alenou Šmídovou a ředitelkou odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Ing. Helenou Rögnerovou.

Výsledkem uvedených kroků je, že část našich požadavků je v návrhu vyhlášky akceptována.

V současné době probíhá vnitřní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky, jehož jsme účastníky.
Návrh vyhlášky pro naši odbornost obsahuje následující:
1) Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 925 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 1 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,70 Kč.
2) Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 911, 914, 916 a 921 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu (HB) ve výši 0.90 Kč a fixní složka úhrady (FS) ve výši 0,63 Kč.
3) Pro výkony dopravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů se stanoví výsledná hodnota bodu (HBred) ve výši hodnoty bodu (HB) 0,90 Kč.
4) Referenčním obdobím se rozumí rok 2013.
5) Hodnoceným obdobím se rozumí rok 2015.
6) Pokud byla pojištěnci poskytnuta zdravotní péče v hodnoceném, nebo referenčním období vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v dané odbornosti pouze jednou.
7) Do výpočtu variabilní složky úhrady (VS) se započítává celkový počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období, které nebyly uhrazeny ve snížené hodnotě bodu.
8) Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad. Předběžná úhrada za hodnocené období se finančně vypořádá v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení a to nejpozději do 180 dnů po dni skončení hodnoceného období
9) Pokud poskytovatel ošetřil 50 a méně unikátních pojištěnců v referenčním období nebude regulační mechanizmus uplatněn
10) Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 105% objemu úhrady za referenční období.

Z návrhu vyhlášky je patrné, že i když návrhy nejsou ideální, jsou nesrovnatelné s návrhy, které předkládaly zdravotní pojišťovny v dohodovacím řízení.

K předloženému návrhu vyhlášky jsem dne 13. 11. 2014 odeslala naše připomínky, které jsou uvedeny v příloze této informace ZDE.
O konečném znění úhradové vyhlášky budeme dále jednat.

2) Domácí paliativní péče

V předchozích informacích a na našich společných setkáních vč. setkáních na campech vás průběžně informuji o snahách zástupců paliativní péče vytvořit novou odbornost, která by zajišťovala péči o terminální stavy.
Systém financování by nebyl výkonový ale úhrada by se poskytovala paušálem, který byl značně vyšší než současné úhrady tohoto druhu zdravotní péče.

Tyto snahy se nám podařilo zbrzdit před 5 ti roky, kdy jsme iniciovali opakovaná jednání na MZ ČR a na Ústředí VZP. Tato jednání neustále pokračují.
Naší snahou je upozorňovat na skutečnost, že péči o tuto skupinu pacientů dlouhodobě zajišťujeme. Snažíme se vyvracet argumenty paliativců, že terminálně nemocní jsou bez potřebné domácí zdravotní péče.
Zástupci paliativní péče iniciují na MZČR a VZP rozjezd projektu, kde by se mělo prokázat současnou nedostatečnou domácí péči.
Při MZČR vznikla skupina, která se touto problematikou zabývá, těchto jednání se účastním.
Dle mých posledních, prozatím neoficiálních informací, se projekt v uvažovaném termínu 1. 1. 2015 nezahájí pro nedohodu na požadavcích o výši finanční částky na krytí tohoto projektu.

3) Činnost na úseku domácí zdravotní péče

Pravidelně, dle potřeby ale nejméně jednou za 14 dnů se konají porady Segmentu domácí zdravotní péče. Na těchto jednáních jsou připravovány podklady pro další jednání a koordinovány společné akce.

Jsem členkou Poradního pracovní skupiny Hlavní sestry ČR na MZ ČR. Tato funkce umožňuje podávat a získávat bezprostřední informace k problematice, která se výrazně dotýká naší odbornosti.

Na příštím jednání bude projednávána transpozice novelizované směrnice 2005/36/E6 o uznávání odborných kvalifikací do vyhlášky o činnostech-všeobecná sestra. Předmětem jednání bude i novelizace Sazebníku zdravotních výkonů pro rok 2016, kde máme podány návrhy na úpravy řady výkonů.

Pravidelně zajišťuji účast na výběrových řízeních pro odbornost domácí zdravotní péče.
Opět Vás žádám o sledování výběrových řízení ve vašich regionech.
Snažte se těchto výběrových řízení aktivně účastnit. Zaznamenáváme stále vzrůstající aktivity řetězců, jejichž snahou je zcela ovládnout oblast DZP.

Poskytovatelé domácí zdravotní péče jsou v současné době obesíláni zástupci zahraničních společností, které mají záměr provozovat v ČR síť agentur domácí zdravotní péče. Zatím se omezují na statutární města v celé ČR a právnické osoby provozující agentury domácí zdravotní péče. Slibují zachování pracovních míst a manažerských pozic a výhodné manažerské smlouvy se současnými vlastníky. Situace v odbornostech, které na obdobné sliby naletěli je zoufalá. Zvažujte s rozumem!!!!!
 

S pozdravem

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu