Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

ADP ČR – INFORMACE č. 01/2014

ze dne 7. 2. 2014

 Vážení členové ADP ČR, sděluji Vám následující informace:

1) Vyhláška č. 428/2013 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2014

Dne 23.12.2013 vyšla ve Sbírce zákonů částka 167 Vyhláška č. 428/2013 Sb. o stanovení hodnot bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulačních omezeních pro rok 2014.

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní zdravotní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce. V příloze č.6 k vyhlášce č. 428/2013 Sb. je stanoveno, že měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 105% objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 120 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Pokud Poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb pojištěncům, na které vykázal více bodů, než je jeho referenční průměr na jednoho unikátního pojištěnce, na jejichž základě došlo v hodnoceném období k překročení referenčního průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, nezapočítá se pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu počet bodů za tyto hrazené služby do celkového počtu bodů v hodnoceném období.

Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

2) Dodatky ke Smlouvám

Bezprostředně byla zahájena jednání se zdravotními pojišťovnami o znění Dodatků ke Smlouvám. Jednání byla ovlivněna faktem, že nedošlo k dohodě o cenách pro rok 2014 mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli domácí zdravotní péče. Zdravotní pojišťovny trvaly na znění vyhlášky č. 428/2013 Sb.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

VZP ČR předložila dvě varianty Dodatku.

1. varianta
Poskytovatel předkládá Pojišťovně faktury za poskytnuté hrazené služby v termínech dohodnutých ve Smlouvě. Pojišťovna provede úhradu faktur formou předběžné měsíční úhrady a ročního finančního vypořádání.

Předběžná měsíční úhrada je stanovena ve výši jedné dvanáctiny 105% objemu úhrady za referenční období.

2. varianta
Pro potřeby měsíčních předběžných úhrad se za fakturaci považuje předání dávek dokladů o poskytnuté zdravotní péči s přílohami (individuální doklady), v souladu s Metodikou a Smlouvou – nepředávají se faktury.

Pojišťovna poskytne poskytovateli měsíční předběžnou úhradu ve výši jedné dvanáctiny 105% objemu úhrady za referenční období, dle rozpisu plateb s uvedením termínu splatnosti.

Poskytovatel oznámí neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů skutečnosti, které by podstatným způsobem mohly ovlivnit poskytování hrazených služeb, zakládajících nárok na sjednanou výši měsíční předběžné úhrady. V takovém případě je pojišťovna oprávněna výši měsíční předběžné úhrady, po projednání s Poskytovatelem, odpovídajícím způsobem upravit.

Pokud měl Poskytovatel v referenčním období roku 2012 zálohu ve výši vykázaných a uznaných hrazených služeb za příslušný měsíc a zároveň vykazoval dopravu výkonem přepravy 10, obsahovala výše hrazených služeb za referenční období i částku za přepravu.

Úhradová vyhláška pro rok 2014 však vyčleňuje úhradu za dopravu dle Seznamu výkonů (kód přepravy 10) z výpočtu tzv. výsledné hodnoty bodu a určuje jí taxativní hodnotou bodu ve výši 0,90 Kč.

Z uvedených důvodů Pojišťovna paušální zálohu snížila o úhradu za výkony přepravy (kód 10). Výkon přepravy bude Poskytovatelům hrazen každý měsíc dle skutečnosti v hodnotě 0.90 Kč/bod a to nad rámec paušální zálohy. Úhrada za výkon přepravy (kód 10) již následně nebude předmětem finančního vypořádání zálohových plateb.

Dle našich informací rozesílala VZP ČR v první fázi Dodatky, kde v částce pro paušální zálohu byla zahrnuta i doprava. Po našem upozornění byly Dodatky upraveny. Je důležité ujistit se, který dodatek podepisujete, aby v Dodatku bylo napsáno, že se jedná o paušální zálohu výkonovou a není v ní zakalkulována doprava.

Toto opatření se netýká Poskytovatelů, kteří měli a mají úhradu dopravy smluvně hrazenou „paušálem“. Přes opakovaná jednání s generálním ředitelem VZP ČR Ing. Zdeňkem Kabátkem a náměstkem pro zdravotní péči MUDr. Petrem Hoňkem se nepodařilo dohodnout jinou variantu cenového dodatku.

Oborová zdravotní pojišťovna

OZP jsme předložili námitky k variantám Dodatku ke Smlouvám.

1/ Předběžná úhrada dopravy.
Nelze každoročně akceptovat úhradu dopravy předběžnou úhradou v hodnotě bodu 0,85 Kč/bod a doplatek řešit až v rámci finančního vypořádání, neboť se jedná o technický problém Pojišťovny. Požadované řešení: pro výkony dopravy v návštěvní službě stanovit hodnotu bodu 0,90 Kč.

2/ Varianta Dodatku úhrady výkonovým systémem
Z navrženého textu nepředpokládáme uplatnění regulací, avšak v článku II, odstavci 4 jsou v poslední větě regulace zmíněny. Požadované řešení: Vypustit poslední vedlejší větu v článku II., odstavci 4.

3/ Text Dodatku s regulacemi

a/ Navrhuje regulaci úhrady výkonů poskytnuté zdravotní péče prostřednictvím stanovení průměrného počtu bodů na 1 unikátního pojištěnce (v ročním vyjádření) s možností následného bezodkladného, písemného odůvodnění a jednání o navýšení, avšak až po konečném zúčtování roku 2014. Pokud poskytovatel prokáže, že k navýšení došlo z důvodů nepředvídatelných a neovlivnitelných, bude OZP následně ochotna ve věci jednat a možná schválí navýšení průměrné úhrady na unikátního pojištěnce.

b/ Navrhuje vypustit z regulačních pravidel hraniční počet 50 a méně unikátních pojištěnců, kdy se regulační pravidla neuplatní.

c/ Navrhuje modifikovaný způsob úhrady, kdy krom stanovení maximální měsíční předběžné úhrady zavádí současně i režim skutečné fakturace v případech, kdy je fakturovaná částka nižší než stanovená maximální měsíční předběžná úhrada.

ad a/ K o m e n t á ř : nesouhlasíme s navrženým způsobem regulace na 1 unikátního pojištěnce, protože se jedná o způsob regulace, který je pro segment domácí zdravotní péče nevhodný. Tento segment je v plném rozsahu ovlivňován indukcí třetí osoby a tudíž aktivním zásahem poskytovatelů domácí zdravotní péče neovlivnitelný. Současně nesouhlasíme s navrhovaným režimem prokazování a zdůvodňování zvýšených nákladů na unikátního pojištěnce. Jednak „úhradová“vyhláška umožňuje průběžný režim zohlednění odůvodněného navýšení nákladů konkrétního pojištěnce a umožňuje vyčlenění těchto nákladů z regulace, což je režim objektivnější. Požadavek na odůvodnění případného nárůstu počtu bodů na 1 unikátního pojištěnce považujeme za požadavek absurdní, neboť poskytovatelé domácí zdravotní péče o výsledném objemu poskytované zdravotní péče nerozhodují a nejsou schopni ho nijak ovlivnit. Proto navrhujeme způsob regulace shodný s úpravou v „úhradové“ vyhlášce.

ad b/ K o m e n t á ř : nesouhlasíme s vypuštěním této podmínky pro uplatnění regulačních opatření, protože regulace by byla, jako u jediné zdravotní pojišťovny, uplatňována u všech poskytovatelů segmentu, což považujeme za nevhodné a neracionální. Nechápeme tento krok OZP, neboť vytváří prostor pro negativní vnímání OZP ze strany poskytovatelů, což by s ohledem na dosavadní korektní vztahy bylo nešťastné.

ad c/ K o m e n t á ř : nesouhlasíme s navrženým způsobem úhrady, kdy je navrhována maximální předběžná úhrada, která je v podstatě paušální zálohovou platbou, přičemž nad rámec „úhradové“ vyhlášky je ještě doplněna o režim fakturace ve skutečné výši v případech, kdy skutečná fakturace nepřekročí maximální stanovenou výši úhrady. Rovněž nesouhlasíme, aby předběžná úhrada byla stanovena pouze ve výši 100% referenčního, když „úhradová“ vyhláška stanovuje 105% referenčního období. Chápeme snahu OZP minimalizovat pohledávky za poskytovateli v průběhu roku, to ale řešil režim úhrad s fakturací ve výši skutečně poskytnutého objemu péče s vyloučením zálohového režimu. OZP navrhovaný způsob úhrady je jednostranně nevýhodný pro poskytovatele domácí péče. Proto navrhujeme způsob úhrady shodný s úpravou v „úhradové“ vyhlášce pro rok 2013, který saldo závazků a pohledávek minimalizuje.

N á m i p ř e d l o ž e n ý n á v r h ř e š e n í D o d a t k u :
Použít modifikaci vyhlášky 428/2013 Sb.:

Smluvní strany se dohodly, že úhrada hrazených služeb poskytnutých pojištěncům OZP za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bude prováděna dle vyhlášky č.428/2013 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014.

Pokud poskytovatel ošetřil 50 a méně unikátních pojištěnců v referenčním období stanoví se výsledná hodnota bodu (HBred) ve výši hodnoty bodu (HB) podle bodu 2 písm. a) a b)

Základním fakturačním obdobím je kalendářní měsíc. Poskytovatel předkládá OZP faktury za poskytnuté hrazené služby v termínech dohodnutých ve Smlouvě. OZP provede úhradu faktur formou předběžné měsíční úhrady a ročního finančního vypořádání.

OZP poskytne poskytovateli měsíční předběžnou úhradu ve výši hodnoty Poskytovatelem vykázaných a OZP uznaných hrazených služeb za příslušný měsíc. Zvolenou formu předběžné úhrady zachová Pojišťovna po celé hodnocené období. Předběžné úhrady za rok 2014 se považují za zálohy a budou finančně vypořádány v rámci celkového finančního vypořádání.

Na jednání dne 6.2.2014 s ředitelem divize Čechy Ing. Milošem Peškem a vedoucím odd. úhrad Petrem Porebskim bylo přislíbeno částečné promítnutí požadavků do Dodatku po následném projednání.

Zaslané Dodatky OZP zatím nepodepisujte.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Dodatek odpovídá textu vyhlášky č.428/2013 Sb.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Dodatek odpovídá textu vyhlášky č. 428/2013 Sb.

O dalších skutečnostech a probíhajících jednáních k této problematice budete bezprostředně informováni.

3) Neuzavření dohody o výši úhrady zdravotní péče nečiní smlouvu mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou neplatnou

V posledním období se znovu opakují argumentace, že pokud zdravotnické zařízení nepodepíše se zdravotní pojišťovnou tzv. úhradový dodatek ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče je povinna se chovat ke zdravotnickému zařízení tak, jako by s ním smlouvu uzavřenu neměla, a hradit mu pouze nutnou a neodkladnou péči.

V této záležitosti byl již dne 22.05.2007 vydán rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn.: 32 Odo 1373/2005 v němž se mimo jiné konstatuje, že absence cenového ujednání neplatnost smlouvy pro její neurčitost nemůže v daném případě způsobit. Je-li cena zdravotní péče stanovena právním předpisem, není třeba ji stanovit úhradovým dodatkem ke smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče. Není-li tento úhradový dodatek, ať již z jakýchkoli důvodů, mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením uzavřen, neznamená to, že by smlouva o poskytování a úhradě zdravotní péče byla neplatná či neúčinná a že by zdravotní pojišťovna nebyla povinna hradit zdravotní péči poskytnutou svým pojištěncům.

4) Členský příspěvek pro rok 2014

Valná hromada ADP ČR, o.s. schválila členský příspěvek pro rok 2014 ve výši 4000 Kč

Číslo účtu 226465329/0300.
Variabilní symbol Vaše IČ.

S pozdravem

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka Asociace domácí péče ČR,o.s

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu