Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

Postup při zajištění domácí péče

Jaký je správný postup při zajištění DP?

Ošetřující lékař po zhodnocení celkového zdravotního stavu klienta a stavu jeho vlastního sociálního prostředí, ve spolupráci s vybranou agenturou domácí zdravotní péče vystaví pro klienta poukaz na odbornost 925 – domácí zdravotní péče na tiskopisu 06 s pořadovým zdravotním číslem 1. Tento tiskopis vyplní kompletně, včetně všech požadovaných zdravotních údajů o klientovi, stupni jeho mobility a doplní další náležitosti. Na tiskopis 06 uvede příslušný typ návštěvy.

V domácí zdravotní péči existují zatím čtyři typy návštev. Jednotlivé typy se liší pouze časovým rozsahem – 15, 30, 45 a 60 minut. Nově je možno zajišťovat péči o paciety v terminálním stádiu nemoci. Rozsah poskytované péče je stanoven ošetřujícím lékařem.

K vybranému typu návštěvy doplní ošetřující lékař stručnou formou konkrétní požadované výkony, které v rámci indikovaného typu návštěvy vyžaduje. Jedná-li se o výkony nesoucí s sebou určité materiálové náklady, uvede zároveň číslo příslušného kódu. Kódy obsahují průměrné materiálové náklady, které jsou nezbytně nutné pro provedení základního výkonu. O lokálních léčivých prostředcích, nebo o dalším materiálovém vybavení a pomůckách, které individuálně v daném čase potřebuje klient, rozhoduje ošetřujcí lékař. Tyto produkty předepisuje na recept, nebo speciální poukaz a jejich ordinaci zazmamenává na tiskopis 06. S agenturou si ošetřující lékař dohodne interval pro zpracování stručné písemné zprávy – souhrnu. V souhrnu podává agentura ošetřujícímu lékaři informace o vývoji zdravotního stavu klienta. Termín předání souhrnu je zaznamenán na tiskopisu 06.

Kopii tiskopisu 06 si ponechá ošetřující lékař ve své dokumentaci, originál předává vybrané agentuře domácí péče. Platnost indikace domácí péče uvedené na tiskopisu 06 si ponechá ošetřující lékař ve své dokumentaci, originál předává vybrané agentuře domácí zdravotní péče. Platnost indikace domácí péče uvedené na tiskopisu 06 je u praktických lékařů pro dospělé a praktiských lékařů pro děti a dorost maximálně 3 měsíce.

Rozhodne-li se praktický lékař po ukončeném cyklu domácí péče pokračovat v jejím poskytování v nezměněné podobě, vyplní pouze záhlaví tiskopisu 06 a označí jej pořadovým číslem (2, 3, 4, ... až x), zároveň uvede formulaci: „Vzhledem k nezměněnému zdravotnímu stavu při kontrole ošetřujícím lékařem dne …. doporučujeme pokračovat v domácí zdravotní péči v dosavadním rozsahu viz tiskopis 06 čislo x“.

Čas rozsahu  (týdnů, měsíců, či roků) - po kterou může být domácí zdravotní péče poskytována. 

U odborných lékařů, kteří propouštějí klienta po hospitalizaci nebo po jednodenním operačním zákroku, či výkonu, je maximální rozsah indikace domácí péče 14 dnů. Domácí zdravotní péče je v tomto připadě zahájena v přímé návaznosti na den ukončení hospitalizace klienta. První a poslední den hospitalizace klienta je pro účely úhrady domácí péče z fondu zdravotního pojištění vnímán jako „půlden“.

Po ukončení hospitalizace, je povinen odborný lékař předat písemnou informaci o celkovém zdravotním stavu klienta. Rovněž indikaci domácí zdravotní péče, ordinaci léků, pomůcek a dalších produktů - praktickému lékaři, který má možnost v domácí zdravotní péči pokračovat.

V průběhu 1 měsíce či 14 dnech však může dojít k neočekávaným změnám ve zdravotním stavu klienta. Proto je nutné, aby agenura domácí zdravotní péče o případných změnách bezodkladně informovala ošetřujícího lékaře, který klienta navštíví a upraví rozsah i frekvenci domácí péče. O návštěvě klienta a eventuálních změnách v ordinaci domácí zdravotní péče provádí ošetřující lékař záznam a vystaví nový tiskopis 06 se změněným rozsahem a obsahem požadované domácí zdravotní péče.

V případě akutních změn zjištěných na celkovém zdravotním stavu klienta je agentura domácí zdravotní péče povinna okamžitě informovat ošetřujícího lékaře, který upraví léčbu na odpovídající formu zdravotní péče. Pokud by ošetřující lékař tuto informaci neobdržel, hrozí zabedbání povinné péče.

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality