Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

 

ADP ČR – INFORMACE č. 07/2013

ze dne 10.10.2013

Vážení členové ADP ČR, sděluji Vám následující informace:

1) Úhradová vyhláška pro rok 2014

Jak jste byli průběžně informováni dne 21.08.2013 bylo ukončeno Dohodovací řízení k úhradám pro rok 2014. Jednání skončilo nedohodou a o stanovení úhrad rozhodne Ministerstvo zdravotnictví ČR. Přes ujišťování, že vydá vyhlášku s dostatečným předstihem dosud tak neučinilo.
Probíhají dílčí jednání jak s MZ ČR tak se zdravotními pojišťovnami.

2) Návrh novely vyhlášky č.134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

K vnitřnímu připomínkovému řízení byl předložen Návrh novely vyhlášky č. 134/1998 Sb. kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů.
V důvodové zprávě k předkládané novele je konstatováno, že aktualizovaný Seznam zdravotních výkonů odpovídá aplikované úrovni zdravotnictví a stavu poznání. Jeho funkcí je současně i standardizace zdravotní péče.

Opak je pravdou.

V předloženém návrhu změn pro nelékařské odbornosti (911,913,925) se naopak postupy vrací do doby před 25 lety a v řadě případů neumožňují všeobecným sestrám poskytovat zdravotní péči lege artis.

Zpracované připomínky k novele vyhlášky se opírají o judikát Ústavního soudu (ÚS 2785/08) který stanoví, že poskytnutou péči lege artis je zdravotní pojišťovna povinna uhradit.

Předkládaná novela vyhlášky nesplňuje základní cíl stanovený pro projekt Kultivace výkonů, kterým je rovný přístup k různým odbornostem. Ve srovnání materiálových výkonů jsou disproporce až 50% (navrhovaných 21 bodů a 50 bodů za identický materiálový výkon jiné odbornosti).

Konkrétně k materiálovým kódům.

Na jednání Pracovní skupiny k Seznam zdravotních výkonů dne 21.06.2012 jsme předložily opakovaně návrh změn výkonů 06325 a 06329. Vše podložené kalkulačními listy. Navržené změny byly pracovní skupinou odborníků schváleny. Zástupce VZP se však hlasování zdržel. Ve snaze zajistit zařazení požadovaných změn byl návrh na změnu úhrady výkonů 06325 a 06329 předložen Pracovní skupině pro posouzení ekonomicky náročnější varianty péče dne 27.06.2013, kde bylo konstatováno:
- „návrhy představují základní variantu, a pokud výkony nesplňují postup lege artis, pak by mělo MZ ČR vše spravit cestou Seznamu zdravotních výkonů“.

 Následovala opakovaná jednání na úrovni vedoucího oddělení úhradových mechanizmů MZ ČR. Jednotlivé položky výkonů byly vysvětleny a současně předloženy právní argumenty (např. vyhláška č. 306/2012 Sb.)

Z výše uvedených důvodů byl námi vysloven s návrhem novely vyhlášky č.134/1998 nesouhlas.

O řešení neodpovídajícího stavu jsme požádali ministra zdravotnictví ČR.

Dokumenty tvoří přílohu této informace.

3) Domácí hospicová péče - dotazník

V minulém týdnu byl rozesílán agenturám domácí péče, které v ročním výkazu UZIS – A-MZ 1-01 pro rok 2012 vykázaly poskytování domácí hospicové péče dotazník k upřesnění typu poskytované péče.

V průvodním dopise, je odvolání na projekt „Analýza dat o domácí hospicové v ČR“.
Dotazem u vedoucího odboru SZP UZIS bylo sděleno, že všechna data sbíraná v rámci Národního zdravotnického informačního systému podléhají přísné ochraně a mohou být poskytnuta pouze se souhlasem statutárního zástupce poskytovatele. V současné době prověřujeme zdroj na UZIS takto chráněných informací.

Je registrována dlouhodobá snaha Společnosti paliativní medicíny prokázat, že agentury domácí zdravotní péče nejsou připraveny a schopny zajistit péči o pacienty v terminálním stádiu nemoci a pacienty s chronickým onemocněním.

V případě, že se setkáte se snahou o získání informací o Vámi zajišťovaném rozsahu a spádovosti poskytované péče, žádné informace neposkytujte.

Podobné snahy o získání informací mají i společnosti, snažící se o plošné působení v naší odbornosti v rámci celé ČR.

Žádám Vás o informaci o podobných pochybných projektech.

4) CAMP 2013

V souladu s plánem činnosti ADP ČR, o.s. byl ve dnech 27., 28., a 29.září 2013 v penzionu RUMBURAK, Bítov u Znojma uspořádán CAMP 2013.

V programu byla informace o současném dění, které ovlivňuje naší odbornost.

Řada poznávacích výletů v krásné krajině jižní Moravy byla příjemnou relaxací
po každodenní náročné práci.

Po večerech jsme jako vždy “pracovali“ a sdělovali si vzájemně poznatky z denní praxe.

Prezidium a všichni účastníci děkují kolegyni Dáše Prokešové za perfektní organizaci campu.

Bylo domluveno pořádání podobných akcí vždy na jaře a na podzim a budou zařazeny do plánu činnosti pro rok 2014.

 5) ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK

Valná hromada ADP ČR, o.s. schválila členský příspěvek pro rok 2013 ve výši 4 000 Kč
Splatnost členského příspěvku byla stanovena do 30.09.2013.
- Číslo účtu 226465329/0300.
- Variabilní symbol Vaše IČ.

 S pozdravem

Bc. Ludmila Kondelíková 
prezidentka
Asociace domácí péče ČR, o.s.

 Přílohy:
- Připomínky k Návrhu novely vyhlášky č. 134/1998 Sb.
- Dopis ministru zdravotnictví MUDr. Martinu Holcátovi, MBA

 

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu