Asociace domácí péče ČR

tel: +420 775160744, mail: adpcr@seznam.cz


Přihlášení člena ADP-ČR

Nejste přihlášen(a).
přihlásit

Kontakt

ASOCIACE DOMÁCÍ PÉČE ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

Davídkova 1068/69
182 00  Praha 8 - Libeň

KORESPONDENČNÍ ADRESA:
U Staré školy 4
110 00 PRAHA 1

IČ: 604 34 767

Registrovaná Ministerstvem vnitra ČR pod registračním číslem:
VS/1-21207/93-R

Bc. Ludmila Kondelíková
prezidentka ADP ČR

Tel.: +420 775 160 744
Email: adpcr@seznam.cz

 

ADP ČR – INFORMACE č. 06/2013

ze dne 21.08.2013

Vážení členové ADP ČR, sděluji Vám následující informace:

1) Dohodovací řízení k úhradám pro rok 2014

Dne 24. 7. 2013 proběhlo předposlední kolo Dohodovacího řízení k úhradám pro rok 2014 se zdravotními pojišťovnami. Předkládané návrhy zdravotních pojišťoven vč. stanoviska a návrhů segmentu domácí zdravotní péče jste obdrželi v předchozí informaci.
Vzhledem k tomu, že předložené návrhy od všech zdravotních pojišťoven jsou pro náš segment naprosto nepřijatelné a ve svém důsledku by znamenaly postupný útlum domácí zdravotní péče, byl po vyčerpání všech možností dohody vysloven nesouhlas s předloženými návrhy a jednání skončilo nedohodou. Dne 21. 8. 2013 se uskuteční poslední kolo DŘ na MZČR a dohodovací řízení v tomto roce bude oficiálně ukončeno. O dalším vyjednávání, které bude následně pokračovat na MZ ČR, Vás budu průběžně informovat.

2)  Vyúčtování cest v návštěvní službě - paušál na jednoho pacienta

Bylo vyvoláno jednání se zástupci Ústředí VZP ČR, kde byl vznesen požadavek na úpravu paušálních hodnot dopravy v návštěvní službě/paušál za dopravu/ v souvislosti se změnou hodnoty dopravního výkonu 10 – Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě.
Z naší strany bylo konstatováno, že některé regionální pobočky VZP nereagovaly na písemné žádosti poskytovatelů ohledně navýšení paušálu za dopravu. Žádali jsme, aby v písemném styku byla dodržena napříště základní pravidla a jednotliví smluvní partneři byli informováni například o odkladu rozhodnutí. Absenci odpovědi po měsíci považujeme za nerovnoprávnost smluvního vztahu. Bylo nám vysvětleno, že paušální úhrada u segmentu DZP je tvořena více aspekty, přičemž
nejdůležitější veličinou je počet ujetých km v daném regionu u jednotlivých poskytovatelů.
VZP proto navrhla, aby poskytovatelé DZP, kteří považují úpravu výše paušální úhrady, začali vykazovat na dokladu 36 počet ujetých km společně s dopravním kódem 06. Optimální doba souběžného vykazování počtu ujetých km je 6 měsíců, minimálně však 3 měsíce. Po vyhodnocení pak přistoupí VZP k úpravě paušálních úhrad.

3)  Signální kód 06349 – péče o pacienta v terminálním stavu

a) Při jednání s vedením VZP ČR jsme opětovně upozornili na technické problémy s vyřazováním dávek, které obsahují kód 06349 u zařízení, která mají každoročně řádně schválenou žádost o prodloužení nasmlouvání tohoto výkonu. Zástupci VZP doporučili kontrolu Přílohy č. 2. Po zařazení kódu do seznamu schválených kódů by neměl být problém s vyřazováním dávek.

b) byl diskutován problém, kdy někteří revizní pracovníci požadují předchozí schvalování péče o pacienty v terminálním stadiu. VZP byla upozorněna na situace, kdy některé regionální pobočky odmítají trvale nasmlouvání kódu a požadují u každého pacienta schválení péče RL. VZP se hájila tím, že dle jejich vnitřního pokynu je požadováno schválení RL až po 30 dnech péče. VZP přislíbila opět informovat představitele jednotlivých regionálních poboček.

c) Zástupci VZP konstatovali, že pokud bude chtít zdravotnické zařízení vyjmout tyto pacienty ze sestupné hodnoty bodu, je nutné individuálně zažádat, nebude prováděno automaticky. Bude se jednat o výjimku nad rámec úhradové vyhlášky. VZP přislíbila rozeslat doporučení regionálním pobočkám, aby poskytovatelům s již nasmlouvaným kódem 06349 byla v případě bezproblémového poskytování péče o terminálně nemocné prodloužena platnost tohoto kódu o další rok.

Naše stanovisko k této problematice je – při zavádění této formy péče jsme aktivně spolupracovali při tvorbě metodiky, která jde nad rámec vyhlášky 134/1998. V posledním znění, které žádné podmínky a omezení nestanovuje. Celý koncept Signálního kódu vznikl na základě bodu úhradové vyhlášky, který stanoví, pokud dojde ke změně rozsahu a struktury poskytované péče, pojišťovna tuto skutečnost zohlední v úhradách. Doposud většina zařízení ve vyúčtování body za pacienty se signálním kódem nemá a jsou účtovány jako úhrady v rámci individuálního ocenění. V poslední období však některé regionální pobočky zcela nově a bez upozornění tyto náročné pacienty řadí do vyúčtování. Zdůraznili jsme, že další administrativní zátěž a eventuelně uplatnění snížené hodnoty bodu u takto náročných klientů povede k omezení přístupu k této péči. Snížená hodnota bodu nepokryje fixní náklady zařízení. Posun v deklarovaných názorech VZP o zpětném individuálním jednání s nejistým výsledkem dle našeho názoru omezuje platnost následujícího vyjádření

d) Deklarovaly jsme schopnost plně zajistit paliativní péči pro pacienty v terminálním stadiu v rámci svého segmentu. Ujistili jsme VZP, že stávající síť poskytovatelů DZP má dostatečnou odbornou způsobilost a dostatečné vybavení i kapacitu pro péči o pacienty v terminálním stadiu. Pokud však VZP bude trvat na změně svého přístupu a bude požadovat individuální žádost o výjimku z úhrad při poskytování péče o tyto pacienty a následně tyto žádosti posuzovat, bude obtížné péči zajistit v celém rozsahu.

4) Výkon Ošetřovací návštěva DZP typ IV, čas výkonu 15 minut

Upozornili jsme na fakt, že dle platných právních norem nelze bez kontroly zdravotnické dokumentace automaticky zkracovat čas indikovaných návštěv. Dle odborného stanoviska profesních sdružení DZP – tento výkon do realizace domácí péče již nepatří, opakovaně byla podávána žádost o zrušení tohoto kódu k projednání v Pracovní skupině k Seznamu výkonů. Od doby zavedení tohoto kódu došlo v ošetřovatelství k závažným změnám a právním úpravám, které zvyšují kompetence a právní odpovědnost „nelékařů“, právně zavazují k novým formám práce/ošetřovatelský proces/, zavazují k novým povinnostem při výkonu, s ohledem na změnu hygienických norem a zpřesňují rozsah a obsah ošetřovatelské dokumentace s nutností zaznamenání subjektivního i objektivního aktuálního nálezu při každé intervenci. Tomuto jsou přizpůsobeny též výukové programy na vysokých školách včetně nastavení standardů péče.
Zcela nová definice pojmu lege artis v zákoně o zdravotních službách 372/2011 Sb., kde je kladem důraz na konkrétní podmínky a objektivní možnosti poskytované péče je potvrzením našeho názoru, že nelze srovnávat časy výkonu domácí péče s jinými odbornostmi v zařízeních sociální péče.  Cesta poskytování části péče na náklady agentur domácí péče vede k dalšímu propadu úhrad. Odvoz biologického materiálu do laboratoře není hrazen, vlastní kontakt před odběrem, telefonická edukace, hlášení lékaři – rovněž ne.

Stanovisko VZP – považuje časovou dotaci tohoto kódu v mnoha případech za dostačující. Tento kód je stále součástí platné vyhlášky MZČR č.476/2012 Sb. pro rok 2013. U tohoto problému nedošlo ke shodě. V prosazení našich objektivních požadavků budeme pokračovat.

5) Nárůst počtu zdravotních výkonů 06335 – nácvik a zaučování aplikace inzulinu

Tento problém vznesla VZP. Naše vysvětlení – tento výkon je používán nejen k zácviku aplikace inzulinu, ale i k aplikaci jiných léčebných látek / např. Fraxiparine, Clexane/. Počet pacientů, kteří mají ordinovánu aplikaci s.c. se neustále navyšuje.

6) Kontrola a revize DZP

Za poskytovatele jsme konstatovali, že zařízení DZP některých regionů si stěžují na přístup pracovníků VZP při kontrolách a revizích. VZP reagovala ujištěním, že v těchto případech se lze odvolat na ústředí VZP, kde budou konkrétní stížnosti prověřeny tak, aby se napříště zabránilo zbytečným excesům a nedorozuměním. Zástupci VZP byli požádáni o informování poskytovatelů DZP v případech, kdy dochází k prodloužení času na vypořádání námitek proti výsledkům kontrolních a revizních zpráv a to sdělením, že zpráva je v pořadí k vyřízení. VZP s tímto postupem souhlasila.

S pozdravem

Bc. Ludmila Kondelíková, prezidentka Asociace domácí péče ČR, o.s.
 

Ocenění našich členů

           

           

Partneři

 

OS Toulavé tlapky

 

 

Zelená hvězda

www.uklidovyservis.cz
Provozováno CMS / Eshop (c)2017 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu